URANIA Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir, Vol. 22 No.1, Februari 2016