URANIA Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir Vol. 22 No. 2, Juni 2016