URANIA Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir, Vol. 23 No. 1 Februari 2017