URANIA Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir, Vol. 23 No. 2 Juni 2017