URANIA Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir, Vol. 23 No. 3 Oktober 2017