URANIA , Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir Vol. 24 No. 3 Oktober, 2018