URANIA , Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir Vol. 25 No. 1 Februari 2019